Lava Highscores

PositionPlayer NameBounty
1 HolyAlchemy1 $25,000
2 InspirationYT $25,000
3 jmwg $25,000